زمستان

کیوریتور: مهرداد افسری
۲۰ شهریور  —  ۱ مهر، ۱۳۹۴
-1 × Underground

اين نمايشگاه با موضوع ‹‹زمستان›› نه به معني عام آن (يكي از فصل‌هاي سال، سرما، انجماد) و رابطه دال و مدلولي‌اش در نظام واژه‌گاني، بلكه با نگاه استعاره‌اي و فردي هنرمندان در اين باب انتخاب شده است. آنچه با هنرمندان اين مجموعه مطرح شد، بيان‌كردن تجربه زيسته‌فردي درباره‌ی ‹‹زمستان›› بود، اين‌كه زمستان براي هر‌كدام از ما چگونه تعبير مي‌شود و به تبع آن مصاديق تصويري‌اش در دنياي عكس چگونه نمود پيدا مي‌كند.
مهرداد افسري، تابستان ١٣٩٤

مجموعه‌ها