عکس‌های در ‌پیش مهرداد افسری | منفی یک ۲۴ خرداد  —  ۱۲ تیر، ۱۳۹۸

تیزی سمکو صالحی | پاسیو ۲۴ خرداد  —  ۱۲ تیر، ۱۳۹۸