نمایش دونفره | مهدی خندان و وحید دشتیاری نمایشگاه گروهی | منفی یک ۴ مرداد  —  ۱۶ مرداد، ۱۳۹۸

کارخانه ۰۲ نمایشگاه گروهی | منفی یک ۱۴ تیر  —  ۲ مرداد، ۱۳۹۸