دوست و دشمن محمود بخشی | پلاک ۲۰ تیر  —  ۲۴ مرداد، ۱۳۹۹

کارخانه ۰۳ نمایشگاه گروهی | منفی یک ۲۰ تیر  —  ۱ مرداد، ۱۳۹۹