عضله سید محمد مساوات | منفی یک ۲۷ دی  —  ۸ بهمن، ۱۳۹۸