اندوه آبی

مهرداد افسری

«اندوه آبي» نگاهی‌ست به درياچه اروميه. نگاهي اندوه ناك به دريايي كه خشك مي شد و آبي در انتظارش نبود به مانند زمستاني كه انگار بهاري در پيش ندارد. دريايي كه بخشي از نوستالژي های كودكيم را نيز با خود خشك مي كرد و من بي چاره‌وار به آن می‌نگريستم.

Mehrdad Afsari, untitled, from “Blue Sorrow” series, archival digital print, 100 x 100 cm, edition of 5 + AP, 2007
Mehrdad Afsari, untitled, from “Blue Sorrow” series, archival digital print, 100 x 100 cm, edition of 5 + AP, 2007
Mehrdad Afsari, untitled, from “Blue Sorrow” series, archival digital print, 100 x 100 cm, edition of 5 + AP, 2007
Mehrdad Afsari, untitled, from “Blue Sorrow” series, archival digital print, 100 x 100 cm, edition of 5 + AP, 2007
Mehrdad Afsari, untitled, from “Blue Sorrow” series, archival digital print, 100 x 100 cm, edition of 5 + AP, 2007
Mehrdad Afsari, untitled, from “Blue Sorrow” series, archival digital print, 100 x 100 cm, edition of 5 + AP, 2007