هفت تصمیم برای باریدن برف

“هفت تصمیم برای باریدن برف” اتودهایی است از پی‌هم برای برساختن خاطره‌ی زمستان. وقتی در دنیای واقعی پیرامون من سال هاست که دیگر چنین صحنه‌ای رخ نمی‌دهد.