اپیزود ۰۴

نمایشگاه گروهی
۸ شهریور  —  ۲۹ شهریور، ۱۳۹۸
-1 × Underground

«اپیزود» عنوان سلسله نمایشی گروهی ا‌ست که تابستان هر سال در گالری محسن برگزار می‌شود و می‌کوشد آثار هنرمندان مستعد و عمدتا نوظهوری را به نمایش بگذارد که هنوز مجال کافی برای ارائه و معرفی خود در عرصه هنرهای معاصر نداشته‌اند. ازاین‌رو، مخاطب اصلی این مجموعه‌نمایش‌ها کیوریتورها و مجموعه‌داران هستند.
اپیزود چهارم به تصویر منظره می‌پردازد که الزاما با نقاشی طبیعت یکی نیست؛ منظره فضای کار، مالکیت، تصرف، تخیل، یا حتی جبر و اسارت است. ممکن است مفهومی سیاسی باشد یا حتی ماشین تلقین، نظامی برای دور شدن از حقیقت یا بالقوه نگاه داشتن آن یا پوسته‌ای برای شکافتنش و دریافتن متن حقیقت. در منظره‌سازی می‌توان دریافتِ زمان، نور و فضا را به نمایش گذاشت در حالی‌که در بطن آن چیز دیگری را از ادراک و خیال پیش کشید و سوالاتی را در راه کشف و تخیل برانگیزاند.
نقاشی منظره استعاره‌ای از زمان، خیال و مواجهه است و می‌تواند عرصه‌ی دریافت و تحلیل نیز باشد. هنرمندان حاضر با آزادی در انتخاب رویکردی عینی یا ذهنی روایت شخصی خود را از ایده‌ی منظره نقل می‌کنند: روایات متعددی از مرگ و زندگی، هویت، تاریخ، اجتماع، سیاست، رهایی و اسارت. در آثار بعضی از آن‌ها اکتشافات دیداری حائز اهمیت است و در بعضی دیگر شهود ذهنی. برای بعضی از آن‌ها منظره بستر جریان تاریخ است، برای بعضی بستری برای کشف و مداقه در لحظه و برای بعضی دیگر عرصه‌ی خیال ورزی و پیش کشیدن احتمالاتِ ساخته‌ی ذهن. گروهی به آن به‌عنوان ایده‌ای از ساختار اجتماعی می‌نگرند و گروهی دیگر آن را به‌مثابه‌ی محیطی برای مواجهه‌ی فردی با جهان روایت می‌کنند.

مجموعه‌ها