ماضی ساده مطلق

مهرداد افسری

«ماضی ساده مطلق» مهرداد افسری ذاتا ادای دینی به ارزشمندی لحظه و در عین حال میرایی آن لحظه‌ است. این پولارویدها لحظه‌هایی ناب از طبیعت‌اند که برای ثبت‌شان باید مدت‌ها برای سررسیدن زمان مطلوب منتظر ماند و خطایی نکرد. شیوه‌ی ارائه، رنگ‌های پریده، بی‌اهمیتی جزییات و انتظارکشیدن از ویژگی‌های عیان این مجموعه است. مهرداد افسری در پی هاله‌ یا روح گمشده‌ی تصویر‌‌ در عصر دیجیتال، به دشت‌ها، کوه‌ها، جاده‌ها و میراث نیاکانش سفر می‌کند تا کارکرد آئینی هنر را که ارزش نمایشی به خود گرفته بازپس گیرد.

Mehrdad Afsari, untitled, from “Past Indefinite Tense” series, polaroid photo, 8.5 x 10.5 cm, frame size: 25 x 25 cm, unique edition, 2019
Mehrdad Afsari, untitled, from “Past Indefinite Tense” series, polaroid photo, 8.5 x 10.5 cm, frame size: 25 x 25 cm, unique edition, 2019
Mehrdad Afsari, untitled, from “Past Indefinite Tense” series, polaroid photo, 8.5 x 10.5 cm, frame size: 25 x 25 cm, unique edition, 2019
Mehrdad Afsari, untitled, from “Past Indefinite Tense” series, polaroid photo, 8.5 x 10.5 cm, frame size: 25 x 25 cm, unique edition, 2019
Mehrdad Afsari, untitled, from “Past Indefinite Tense” series, polaroid photo, 8.5 x 10.5 cm, frame size: 25 x 25 cm, unique edition, 2019
Mehrdad Afsari, untitled, from “Past Indefinite Tense” series, polaroid photo, 8.5 x 10.5 cm, frame size: 25 x 25 cm, unique edition, 2019
Mehrdad Afsari, untitled, from “Past Indefinite Tense” series, polaroid photo, 8.5 x 10.5 cm, frame size: 25 x 25 cm, unique edition, 2019
Mehrdad Afsari, “Past Indefinite Tense” series, Factory 03, installation view