تراولینگ

غزال رادپی
۱۹ آذر  —  ۱۷ دی، ۱۳۹۵
Pasio

به تدریج که غزال افکار خود را درباره تعلق، ریشه ها و حرکت گسترش می‌دهد، از تجربه زندگی شخصی خود فاصله می‌گیرد و اشکال هنری  برای بیان تجربه‌ی مشترک  سفر و  تحرک اتخاذ می‌کند که تنها به جغرافیای زندگی خودش محدود نمی‌شود و به بیان تجارب جابجایی  در سطح جهانی میپردازد.

بازنمايی اين تجارب حاوى داستانهاى افرادى است كه براى عبور از مرزهاى جغرافيايی با خشونت ساختارى دستگاههاى دولتی مواجه می‌شوند،  خشونتی كه نهايتا به تبديل شدن آنها به آنچه غزال “افراد نامرئی” می‌نامد، منجر مي‌شود.

جمع آورى و ثبت اين داستان‌هاى نانوشته در آثار غزال، چه داستان‌هاى واقعی و چه استعاره‌اى از آن‌ها، تصويرى از تاريخ معاصرمان شكل می‌دهد.

نتيجه‌ی جمع آورى تجارب حركت در زندگی و آثار غزال ،  تبلور حسىی از جهان‌شهرگرایی مرتبط به فرهنگ فراملی است که در پیشوند “فرا” خود را نشان می‌دهد اما هم‌چنان بر عناصر هویتی چون خانواده، طبقه و ملیت استوار است.

دکتر امین مقدم

 

چیدمان
مجموعه‌ها