قانون پنهان علت

مهرداد افسری

تاثيرات‌ما بر محيط زندگی‌مان، پرتره ايست از نگرش‌ها و نوع تفكر‌ما. هر نوع تاثير داراى خواص ارزشی‌ست، و اين خواص از ما بر‌جاى خواهد ماند.

Mehrdad Afsari, untitled, from “The Hidden Law of Reason” series, Diasec, 90 x 130 cm, edition of 5 + AP, 2016-17
Mehrdad Afsari, untitled, from “The Hidden Law of Reason” series, Diasec, 90 x 130 cm, edition of 5 + AP, 2016-17
Mehrdad Afsari, untitled, from “The Hidden Law of Reason” series, Diasec, 90 x 130 cm, edition of 5 + AP, 2016-17
Mehrdad Afsari, untitled, from “The Hidden Law of Reason” series, Diasec, 90 x 130 cm, edition of 5 + AP, 2016-17
Mehrdad Afsari, untitled, from “The Hidden Law of Reason” series, Diasec, 90 x 130 cm, edition of 5 + AP, 2016-17
“The Hidden Law of Reason” series, installation view, 2017
“The Hidden Law of Reason” series, installation view, 2017