تن

الیکا هدایت

آثار الیکا هدایت تصویری وهم‌ناک از آینده‌ای تاریک و حتمی است که انتظار ما را می‌کشد. بهشتی موعود یا جهنمی درست همین‌جا، برزخی تجربه‌شده یا شاید اکنونی در حال وقوع که نیازی به انتظار ندارد. در جهان سوررئال و معلق او پاسخی برای این دوراهی یافت نمی‌شود. او در تصاویر گروتسک خود با جست‌وجو در رابطه‌ی بدن با سیاست و ایدئولوژی سعی می‌کند راه‌کاری برای رهایی از ویرانشهر درونی‌اش پیدا کند.

Elika Hedayat, untitled, from “TAN” series, oil on paper, 80 x 60 cm , 2017
Elika Hedayat, untitled, from “TAN” series, oil on paper, 80 x 60 cm , 2017
Elika Hedayat, untitled, from “TAN” series, oil on paper, 60 x 80 cm , 2017
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view