قلم دروغ

وحید دشتیاری

وحید دشتیاری (م. ۱۳۶۰، تبریز، ایران) کارشناسی‌ارشد عکاسی خود را از دانشگاه هنر تهران در سال ۱۳۸۵ دریافت کرده است. او مدرس دانشگاه در رشته‌ی نورپردازی و فرایندهای آلترناتیو است. دشتیاری از سال ۱۳۸۷ در نمایشگاه‌های گروهی متعددی شرکت کرده است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
در شروع تاريخ عكاسی خصوصيت بازتوليدپذيرى عكاسی، چه از سوژه‌ی پيش رو و چه از طريق چاپ تصوير اوليه‌ی عكاسی‌شده، هنرهاى تصويری را با چالشی جدى مواجه كرد. اكنون در دنياى ديجيتال با استفاده از اينترنت و حجم بالاى تكثير، خود عكاسی با خصوصيتی كه ساير هنرها را دچار تغيير كرده بود درحال تغيير است. در اين شرايط، هاله‌ی موردنظر اثر هنری كه با شدت تكثيری به‌مراتب كمتر دچار زوال بوده است، چه جايگاهی پيدا می‌كند؟ اين تصاوير تلاشی است براى توليد تصویر يگانه و اصيل از ماهيتی كه خود ازبين‌برنده‌ی آن يگانگی و اصالت است، با اولين روش نگاتيوـ پوزیتيو در تاريخ عكاسی كه ويليام هنرى تالبوت اختراع کرد؛ روشی دست‌ساز با استفاده از مواد شيميايی حساس به نور، توليد پوزیتيوی دست‌ساز از تصوير منفی ديجيتال دنيای مجازی، به‌منظور ايجاد هاله‌ي دروغين براى چيزی كه بی‌نهايت تكثير و ديده می‌شود.

Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x 30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, untitled, from “Pencil of Lie” series, talbotype and salt print, three unique editions, 40 x30 cm | 80 x 60 cm | 113 x 83 cm, 2019
Vahid Dashtyari, “Pencil of Lie”, installation view, 2019
Vahid Dashtyari, “Pencil of Lie”, installation view, 2019
Vahid Dashtyari, “Pencil of Lie”, installation view, 2019Vahid Dashtyari, “Pencil of Lie”, installation view, 2019
Vahid Dashtyari, “Pencil of Lie”, installation view, 2019