جهش

الیکا هدایت

آثار الیکا هدایت تصویری وهم‌ناک از آینده‌ای تاریک و حتمی است که انتظار ما را می‌کشد. بهشتی موعود یا جهنمی درست همین‌جا، برزخی تجربه‌شده یا شاید اکنونی در حال وقوع که نیازی به انتظار ندارد. در جهان سوررئال و معلق او پاسخی برای این دوراهی یافت نمی‌شود. او در تصاویر گروتسک خود با جست‌وجو در رابطه‌ی بدن با سیاست و ایدئولوژی سعی می‌کند راه‌کاری برای رهایی از ویرانشهر درونی‌اش پیدا کند.

Elika Hedayat, “Heart”, from “Mutation”, series, installation, wood, glove, drawing, variable dimensions, 2021
Elika Hedayat, “Mouth”, from “Mutation”, series, installation, wood, glove, drawing, variable dimensions, 2021
Elika Hedayat, “Lungs”, from “Mutation”, series, installation, wood, glove, drawing, variable dimensions, 2021
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view