مهرداد افسری/ سال‌های دور

مهرداد افسری

اين تصاویر از كنون دوراند، سكوتِ خيره‌گى و بازگشت به نگريستن اند. جستجویی در سکون، فارغ از تمامی رانه‌هایی كه از بیرون به آن‌ها تحمیل می‌شود، قائم بر خود و آنچه نشان می‌دهند.

Mehrdad Afsari, untitled, from “Years Long Gone” series, Diasec, 150 x 225 cm, edition of 3 + AP, 2016-2017