مارش

امیرحسین زنجانی

مارش

میلیتاریسم یک عارضه و بیماری سیاسی­­ اجتماعی است که در آن ارتش و نیروهای نظامی از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود پا فراتر گذاشته­‌اند. در چنین سیستمی، میزان نفوذ و نقش ارتش در جامعه با نوع رژیم سیاسی رابطه­‌ای مستقیم دارد. تجربه­‌ی دوران پس از جنگ سرد و هم­چنین دوره­‌ی معاصر، مانند وقایع پس از ۱۱ سپتامبر، نشان از آن دارد که میزان تقابل میان «ارتش» و «دستگاه­‌های سیاسی» تا چه حد در رویدادها و حوادث قرن اخیر تاثیر گذاشته‌­اند. جنگ‌­های کره، ویتنام، افغانستان و جنگ­‌هایی از این دست همگی حاکی از رابطه‌­ی بین «دستگاه­‌های سیاسی»، «ارتش» و «گروه­‌های ذینفع» هستند.

Amir-Hossein Zanjani, “Marching No.1”, from “Marching” series, oil on canvas, 50 x 70 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Marching No.2”, from “Marching” series, oil on canvas, 50 x 70 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Marching No.3”, from “Marching” series, oil on canvas, 50 x 70 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Marching No.4”, from “Marching” series, oil on canvas, 50 x 70 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Observation”, from “Marching” series, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Purple Uniform”, from “Marching” series, oil on canvas, 120 x 80 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “Red Flag”, from “Marching” series, oil on canvas, 170 x 200 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Russian Boys”, from “Marching” series, oil on canvas, 70 x 100 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “Russian Girls”, from “Marching” series, oil on canvas, 70 x 100 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “The Secret of Victory”, from “Marching” series, oil on canvas, 120 x 180 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “Scream”, from “Marching” series, oil on canvas, triptych, various sizes, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Water Hole”, from “Marching” series, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Where is the Rest Room?”, from “Marching” series, oil on canvas, 80 x 120 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Whispering”, from “Marching” series, oil on canvas, 150 x 180 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Authority”, from “Marching” series, oil on canvas, 130 x 165 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “Boots”, from “Marching” series, oil on canvas, 120 x 80 cm, 2016
Amir-hossein Zanjani, “Climaxed”, from “Marching” series, oil on canvas, 180 x 130 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “Dancers”, from “Marching” series, oil on canvas, 180 x 300 cm. 2017-2018
Amir-Hossein Zanjani, “Drees-up”, from “Marching” series, oil on canvas, 180 x 130 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Excursion”, from “Marching” series, oil on canvas, 130 x 165 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Eye Contact”, from “Marching” series, oil on canvas, 150 x 180 cm, 2018
Amir-Hossein Zanjani, “Face to Face”, from “Marching” series, oil on canvas, 120 x 80 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “French Kiss”, from “Marching” series, oil on canvas, 180 x 130 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “Gazing”, from “Marching” series, oil on canvas, 130 x 165 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “Hot Zone”, from “Marching” series, oil on canvas, 120 x 80 cm, 2017
Amir-Hossein Zanjani, “Listen to Me”, from “Marching” series, oil on canvas, 120 x 80 cm, 2017