طراحی‌ها

زهرا قیاسی

«واگرایی»

استثنا بودن همیشه مزیت نیست و در هر شرایطی هم عامل حذف و انکار نیست. تولد یک تفاوت در جامعه‌ی زیستی می‌تواند عامل زوال و نابودی باشد یا روزنه‌ای به سوی راه‌های نو و نپیموده بگشاید. جهش ژنتیکی از رخدادهایی است که این دوگانگی را در خود دارد. جایی گونه را می‌جهاند و باعث توفیق بیشتر آن می‌شود و گاه همچون فرزند ناخواسته نادیده می‌انگاردش، چرا که مسیر تکاملی آن را بن بست می‌بیند.

این طراحی‌ها نیم‌نگاهی دارند به تاریخ هنر نقاشی از گل و گیاهان و با نظر به آثار خاص تاریخی، در جست‌وجوی به تصویر کشیدن گیاهان جهش‌یافته و ویژگی‌های بصری آن‌هاست.


«مرزهای سیاره‌ای»

طراحی‌های «مرزهای سیاره‌ای» گیاهانی را نشان می‌دهد که تحت‌تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم حضور انسان در جهان تغییر ژنتیکی پیدا کرده‌اند. طراحی‌ها با رویکردی گیاهشناسانه به تصویر گیاهانی که در معرض تابش رادیواکتیو قرارگرفته‌اند و آن‌ها که در سال‌های اخیر با تکنولوژی‌های مهندسی ژنتیک ایجاد شده‌اند، می‌انجامد.


«جنون شمارش»

پس از زبان، یکی از نخستین افعال انسانی که او را به جهان پیرامون خود آگاه کرد و سبب شد بتواندآن را تفسیر کند و با دیگر انسان‌ها به اشتراک بگذارد شمارش بود. نخستین آثار به جا مانده از شمارش به پنجاه هزار سال پیش باز می‌گردد و از آن زمان ما توانسته‌ایم چیزهای اطرافمان را بشماریم و سامان دهیم و طبقه‌بندی کنیم. هر تصویری که از جهان می‌بینیم برای آن‌که در ذهنمان معنی داشته باشد، به تعداد زیادی شماره تبدیل می‌شود که بعضی خودآگاهند و بعضی دیگر مثل محاسبات بیولوژیک به صورت ناخودآگاه انجام می‌شوند. در این طراحی‌ها، من نخستین تصویرهایی را که احتمالاً انسان برای زندگی خود معنادار می‌دانسته با انباشت تعداد زیادی نمادهای شمارشی پنج‌تایی بازنمایی کرده‌ام. صحنه‌هایی از زندگی غارنشینی و ابزار و ادوات آن.

Zahra Ghyasi, Dandelions”, from “Divergence” series, ink on chinese paper, 40 x 40 cm, 2020
Zahra Ghyasi , “Daisies”, from “Divergence” series, ink on chinese paper, 40 x 40 cm, 2020
Zahra Ghyasi , “Apples”, from “Divergence” series, ink on chinese paper, 40 x 40 cm, 2020
Zahra Ghyasi , “Asparagus”, from “Divergence” series, ink on chinese paper, 40 x 40 cm, 2020
Zahra Ghyasi, “Black Petunia”, from “Planetary Boundaries” series, ink and watercolor on paper, 30 x 20 cm, 2020
Zahra Ghyasi, “Radioactive Daisies”, from “Planetary Boundaries” series, ink and watercolor on paper, 30 x 20 cm, 2020
Zahra Ghyasi, “Radioactive Rose”, from “Planetary Boundaries” series, ink and watercolor on paper, 30 x 20 cm, 2020
Zahra Ghyasi, “Radioactive Daisies”, from “Planetary Boundaries” series, ink and watercolor on paper, 30 x 20 cm, 2020
Zahra Ghyasi, “Transgenic Cotton”, from “Planetary Boundaries” series, ink and watercolor on paper, 30 x 20 cm, 2020
Zahra Ghyasi, “Purple Carnation”, from “Planetary Boundaries” series, ink and watercolor on paper, 30 x 20 cm, 2020
Zahra Ghyasi, “Radioactive Mushrooms”, from “Planetary Boundaries” series, ink and watercolor on paper, 30 x 20 cm, 2020
Zahra Ghyasi, “Cavescape No. 2”, from “Arithmomania” series, pencil on paper, 42 x 54.5 cm, 2019
Zahra Ghyasi, “Cavescape No. 1”, from “Arithmomania” series, pencil on paper, 38.5 x 50.5 cm, 2019
Zahra Ghyasi, “Cavescape No. 3”, from “Arithmomania” series, pencil on paper, 36 x 35 cm, 2019
Zahra Ghyasi, “Cavescape No. 4”, from “Arithmomania” series, pencil on paper, 36 x 35 cm, 2019
Zahra Ghyasi, “Cavescape No. 5”, from “Arithmomania” series, pencil on paper, 36 x 35 cm, 2019
Zahra Ghyasi, “Deer”, from “Arithmomania” series, pencil on paper, 33 x 41 cm, 2019
Zahra Ghyasi, “Occidentalogy / Orientology”, pen and ink on colored paper, 41.5 x 45.5 cm, 2019
“Locus” series, installation view, 2020
“Locus” series, installation view, 2020
“Locus” series, installation view, 2020
“Locus” series, installation view, 2020
“Locus” series, installation view, 2020