بدون عنوان

علی فی

به حرکت دایره‌ای یک جسم حول یک محور یا یک نقطه، دَوَران یا چرخش می‌گویند. دوران برای یک جسم دو بعدی می‌تواند در دو جهت صورت گیرد. دوران ساعت گرد همانند عقربه‌های ساعت، یعنی از بالا به راست، سپس به پایین و بعد به سمت چپ انجام می‌شود. به دوران در سوی مخالف عقربه‌های ساعت، دوران پاد ساعت گرد گفته می‌شود. انسان در همسان‌گردی در تمام جهات جهان ایزوتروپیک { همسان‌گردی در تمام جهات} ، زمان را به عنوان یک محدوده تعریف کرده و آن را روی یک محور از چپ به راست و در منطق به سمت مخالف آن قرار داده است. هر حرکت اجتماعی که بر خلاف تناوبِ پیش فرض انجام شود را متفاوت، هنجار شکن یا پیشرفت قلمداد می‌کنند، که ممکن است مسیر حرکت یک گروه را تغییر دهد. تامل در دوران های پادساعت گرد، مانند هرکت وضعی زمین، دوران سیارات، منظومه‌های شمسی، گردباد‌ها، و حرکت هایی مانند سماع صوفیان، طواف مسلمانان، و نیز مارپیچ طلایی، به طور غیر مستقیم به ما احساس آرامش می‌دهد.

Ali Phi, “Antitaimwaiz” , 2 Minutes Video loop, 2018