مارش

امیرحسین زنجانی

میلیتاریسم یک عارضه و بیماری سیاسی‌- اجتماعی است که در آن ارتش و نیروهای نظامی از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود پا فراتر می‌گذارند. در چنین سیستمی، میزان نفوذ و نقش ارتش در جامعه با نوع رژیم سیاسی رابطه‌ای مستقیم دارد. تجربه‌ی دوران پس از جنگ سرد و هم‌چنین دوره‌ی معاصر، مانند وقایع پس از ۱۱ سپتامبر، نشان از آن دارد که میزان تقابل میان «ارتش» و «دستگاه‌های سیاسی» تا چه حد در رویدادها و حوادث قرن اخیر تاثیر گذاشته‌اند. جنگ‌های کره، ویتنام، افغانستان و جنگ‌هایی از این دست همگی حاکی از رابطه‌ی بین «دستگاه‌های سیاسی»، «ارتش» و «گروه‌های ذی‌نفع» هستند.

Amir-Hossein Zanjani, “Cat Walk”, from “Marching: series, oil on canvas, 200 x 250 cm, 2019
Amir-Hossein Zanjani, “Factory 02” group exhibition, installation view, 2019
Amir-Hossein Zanjani, “Factory 02” group exhibition, installation view, 2019