ادراک‌پریشی

علی فی

علی فی در مجموعه‌ی «ادراک‌پریشی» داده‌های بیولوژیکی فعالیت مغزی‌اش هنگام به یاد آوردن خاطرات را به شکلی بصری ارائه می‌دهد، تصاویری انتزاعی که برای او مانند نوار مغز عمل می‌کنند. او در این پروژه رابطه‌ی تغییر زیستگاه و هماهنگی خاطرات قدیمی را با محیط جدید کنکاش می‌کند.

Ali Phi, “Agnosia-12”, from “Agnosia” series, chroma luxe metal print, 120 x 120 cm, unique edition, 2021
Ali Phi, “Agnosia-22”, from “Agnosia” series, chroma luxe metal print, 120 x 120 cm, unique edition, 2021
Ali Phi, “Agnosia” series, Factory 04, installation view, 2021
Ali Phi, “Agnosia” series, Factory 04, installation view, 2021
Ali Phi, “Agnosia” series, Factory 04, installation view, 2021
Ali Phi, “Agnosia” series, Factory 04, installation view, 2021
Ali Phi, “Agnosia” series, Factory 04, installation view, 2021