ادراک‌پریشی

علی فی

مانند یک روانکاو و هم‌زمان یک دانشمند علم اعصاب، علی فی خاطرات و محتویات ذهنش را کنکاش می‌کند و جنب و جوش درونی‌اش را در ظرف تصاویری آبستره می‌ریزد. او نیز مانند پنج هنرمند دیگر مدام امر واقع، تجربیات و خاطرات را مورد پرسش قرار می‌دهد. رابطه‌ی تغییر زیستگاه، تاثیرش بر ذهن و روح آدمی و شکل‌گیری خاطرات جدید در نسبت با این تغییر را در کدهای تصویری که همانند نوارمغز عمل می‌کنند ترسیم می‌کند.

Ali Phi, “AGNOSIA-1”, from “Agnosia Audiovisual Installation” series, chroma luxe metal print, 120 x 120 cm, unique edition, 2021
Ali Phi, “AGNOSIA-2”, from “Agnosia Audiovisual Installation” series, chroma luxe metal print, 120 x 120 cm, unique edition, 2021
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view