علی فی

علی فی
۱۶ بهمن  —  ۲۸ بهمن، ۱۳۹۴
-1 × Underground

III

در آستانه ورود به چهارمین دهه زیستن
بازنگری نقاط عطف این تجربه نامتعارف
نقطه, نور , سه

مجموعه‌ها