مهدی خندان

هنرمند نمایش داده شده

مهدی خندان (م. ۱۳۵۸، تهران، ایران) عکاسی را از سال ۱۳۸۱ با کلاس‌های مهرداد افسری شروع کرده است. از عناصر اصلی آثارش می‌توان به وفاداری‌اش به عکاسی آنالوگ، چاپ‌های آلترناتیو، ترکیب فریم‌ها و استفاده از دوربین‌های ساده اشاره داشت که ریشه در اندیشه‌های او نسبت به انسان و نحوه‌ی ارتباط با خود و جهان دارد و ناشی از کندوکاو در قلمرو درونی است. عکاسی برای او نوعی بازنمود ذهن پرسشگر هنرمند در ارتباط با جهان پیرامونش است که شاید بتوان آن را بازگشتی به خاطرات و تجربه زیسته‌اش به شمار آورد. او در تهران زندگی و کار می‌کند.

مجموعه‌ها