غزال رادپی

هنرمند مهمان

غزال رادپى در سال ۱۳۴۵ در تهران به دنیا آمد و زندگی خود را در تهران و پاریس سپری میکند. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از مدرسه ی عالی هنرهای زیبا در نیم، فرانسه دریافت کرده است. او همچنین از دانشگاه پُل وَلری، مونپلیه، فرانسه، مدرک کارشناسی دروس سینمايى دارد. او در دوسالانه هاى بین المللی متعددى شرکت کرده است، از جمله پنجاهمین دوسالانه ى ونيز (کلندیتسنی) در سال ۲۰۰۳، هشتمین دوسالانه ی هاوانا (هنر و زندگی) در ۲۰۰۳، سومین دوسالانه ی تیرانا (تابوهای شیرین ، قسمت دوم: باختن بدون بازنده بودن) در ۲۰۰۵، پانزهمین دوسالانه ی سیدنی (مناطق تماس ) در ۲۰۰۶، و هفتین دوسالانه ی شارجه (تعلق داشتن) در ۲۰۰۵.
آثار او در مجموعه های عمومی متعددی گردآوری شده، از جمله: موزه ی ملی هنرهای مدرن (مرکز پومپیدو) در پاریس؛ موزه ی هنرهای مدرن بنیاد لودویگ در وین و موزه ی ملی تاریخ مهاجرت در پاریس. پوسترهای WANTED او به طور دائم در موزه ی ملی تاریخ مهاجرت به نمایش درمی آیند. نقشه های او در موزه ی خصوصی صلصالى در دبی؛ بنیاد Aïshti در بیروت؛ و مجموعه ی بیک در پاریس نگهداری میشوند.
نمايشگاههاى انفرادى اخير غزال رادپى “تقصير من” (گالرى كاربن 12 در دبى) و “مجموعه ى ريشه ى دوم ، قسمت اول” (گالرى نيوه-كارزون در پاريس) بودند. او در بهمن ماه نمايشگاه انفرادى در ISCP (نيويورك) خواهد داشت.

مجموعه‌ها