یَزَشْن

حسین محمدی

جامی است که عقل آفرین می‌زندش

صد بوسه ز مهر بر جبین می‌زندش

این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف

می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش

خیام نیشابوری-

شاید همین رباعی از خیام، بتواند دریچه‌ی روشنی برای نگاه ایرانشهری به زمان، به دست داده باشد. زمانی که در گردش است و پیوسته در حال نو شدن و فراشگرد. حماسه روح فرهنگ ایران است که خود را در پی هر گسست، بازمی‌نماید. گزینش گزاره‌های تصویری این مجموعه که در چهارچوب چشم‌اندازهای برزگری و طبیعی، اشارتی بر زمان و پیکرواری (جسمانیت) در فضایی امروزین دارد.

Hosein Mohamadi, “For Bread”, from “Yazashn” series, acrylic and oil on canvas, 200 x 267 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “The Struggle of Suffering”, from “Yazashn” series, acrylic and oil on canvas, 170 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “For Shipak Tir”, from “Yazashn” series, acrylic and oil on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “The Brave (Different Women, Different Men)”, from “Yazashn” series, acrylic on canvas, 140 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “The Brave II (In Struggle)”, from “Yazashn” series, acrylic on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “The Brave III (The Downfall of the Devil)”, from “Yazashn” series, acrylic on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “Road, In Exile”, from “Yazashn” series, acrylic and oil on canvas, 170 x 200 cm, 2021
“Yazashn” series, installation view, 2021
“Yazashn” series, installation view, 2021
“Yazashn” series, installation view, 2021
“Yazashn” series, installation view, 2021
“Yazashn” series, installation view, 2021