یَزَشْن

حسین محمدی

جامی است که عقل آفرین می‌زندش

صد بوسه ز مهر بر جبین می‌زندش

این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف

می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش

خیام نیشابوری-

شاید همین رباعی از خیام، بتواند دریچه‌ی روشنی برای نگاه ایرانشهری به زمان، به دست داده باشد. زمانی که در گردش است و پیوسته در حال نو شدن و فراشگرد. حماسه روح فرهنگ ایران است که خود را در پی هر گسست، بازمی‌نماید. گزینش گزاره‌های تصویری این مجموعه که در چهارچوب چشم‌اندازهای برزگری و طبیعی، اشارتی بر زمان و پیکرواری (جسمانیت) در فضایی امروزین دارد.

Hosein Mohamadi, “For Bread”, from “Yazashn” series, acrylic and oil on canvas, 200 x 267 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “The Struggle of Suffering”, from “Yazashn” series, acrylic and oil on canvas, 170 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “For Shipak Tir”, from “Yazashn” series, acrylic and oil on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “The Brave (Different Women, Different Men)”, from “Yazashn” series, acrylic on canvas, 140 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “The Brave II (In Struggle)”, from “Yazashn” series, acrylic on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “The Brave III (The Downfall of the Devil)”, from “Yazashn” series, acrylic on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “Road, In Exile”, from “Yazashn” series, acrylic and oil on canvas, 170 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “Yazashn” series, installation view, 2021
Hosein Mohamadi, “Yazashn” series, installation view, 2021
Hosein Mohamadi, “Yazashn” series, installation view, 2021
Hosein Mohamadi, “Yazashn” series, installation view, 2021
Hosein Mohamadi, “Yazashn” series, installation view, 2021