خبط

مجتبی امینی

خَبط: سخت زدن کسی را . سخت زیر پا لگدمال کردن. زدن شتر دست خود را بر زمین. به شمشیر زدن قوم را. بر گزاف و بیراه رفتن به شب.

 Mojtaba Amini, “Râhel”, burnt wood, sheepskin, grease, driving force, 61 x 210 x 65 cm, 2015
Mojtaba Amini, “White Death”, wood, leather, lead, egg shell, 53 × 59 × 73 cm, 2016
Mojtaba Amini, “Red Death”, leather, iron, wood, animal glue, 129 × 172 × 73 cm, 2016
Mojtaba Amini, “Red Death”, leather, iron, wood, rope, 155 × 130 × 165 cm, 2016
Mojtaba Amini, “Gracious Patience”, burnt wood, sheepskin, 29 × 29 ×193 cm, 2015
Mojtaba Amini, “Rahl”, wood, paper, animal glue, rope, 130 × 85 × 90 cm, 2016
Mojtaba Amini, “Lahm”, graft, sheepskin, wood, rope, animal glue, 162 × 67 × 66 cm, 2016
Mojtaba Amini, “Burning Bush”, burnt wood, soap, camphor, iron, 70 × 70 × 540 cm, 2014
Mojtaba Amini, “Majâ’a”, jar, a container for grain and flour, size: variable, 2016
Mojtaba Amini, “Sâd”, burnt wood, aluminum, print on leather , 116 × 12.5 × 200 cm, 2014
Mojtaba Amini, “Xabt-e Ašwa”, silk screen print, edition of 30 + 5 AP, 50 ×70 cm, 2014
Mojtaba Amini, “Gracious Patience”, lead forged onto burnt wood, 35.5 × 42 cm, 2015
Mojtaba Amini, “Exterior”, collage, paper, animal glue, 79 × 110 cm, 2015
Mojtaba Amini, “Jahâz”, camel saddle , Collage (paper, glue) , 146 × 258 × 6 cm, 2016