رز سفید

سارا عباسیان

۱- رزهای سفید اگرچه با مفاهیمی هم‌چون افتخار و احترام در آمیخته‌اند و به همین دلیل برای یادبود هم استفاده می‌شوند؛ از سویی در خود نشانی از
عشق، مرگ و نیز بی گناهی دارند و از سویی برای انتقال پیغام‌های محرمانه‌ی فاقد کلام در هنگام جنگ به کار می‌رفته‌اند.

۲- جنگ هم‌چون دیگر آفات، زمانه‌ی خود را پذیرفتنی می‌نمایاند و حلقوم شیفتگان خود را چنان میگیرد که وقتی مرگبار شد، راه گریزی باقی نخواهد ماند اما صفات متمایز آدمی نیز در همین جنگ ها مجال خودنمایی می یابند: شهامت، شرارات، وفاداری، خیانت و از خود‌گذشتگی.

۳-به‌رغم آن‌که در دهه‌ی هفتاد میلادی پیمان‌هایی برای ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ تصویب شد، واقعیت نشان از استفاده‌‌ی گسترده از کودکان در جنگ‌ها دارد.

Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 150 x 80 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 150 x 80 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 250 x 150 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 250 x 150 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 150 x 80 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 150 x 80 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 150 x 210 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 170 x 150 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, untitled, from ”White Rose” series, pencil on cardboard, 50 x 35 cm, 2019
Sara Abbasian, “White Rose” series, installation view, 2019
Sara Abbasian, “White Rose” series, installation view, 2019
Sara Abbasian, “White Rose” series, installation view, 2019
Sara Abbasian, “White Rose” series, installation view, 2019