دپو

سارا عباسیان

دپو، بخش دائمی نمایشگاه‌های سارا عباسیان است که بر چیدمان‌های تندیس‌گون و فضاهای مفهومی پسا‌آخرالزمانی تمرکز دارد. سارا عباسیان هر بار در دپو براساس موضوع هر مجموعه اشیا را به‌طور هجوآمیزی برای نمایش جنبه‌های هلاکت بار انسان معاصر می‌انبارد.

Sara Abbasian, “Weapons Depot #D04-OUT”, from “Imperishable Gravity” series, mixed media (steel, plastic and textile), 132 x 11.5 x 12 cm, 11 pieces, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot #008”, from “Imperishable Gravity” series, mixed media (steel, plastic), 59 x 39 x 16 cm, 8 pieces, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot #001”, from “Imperishable Gravity” series, mixed media (steel, plastic), 14 x 19 x 6 cm, 25 pieces, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot #D06-OUT”, from “Imperishable Gravity” series, 16.5 x 22 x 8 cm, mixed media (steel, plastic and textile), 8 pieces, 2016
Sara Abbasian,” Weapons Depot #D03-OUT”, from “Imperishable Gravity” series, 45 x 62 x 13 cm, mixed media (steel, plastic and textile), 8 pieces, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot #023”, from “Imperishable Gravity” series, mixed media (steel, plastic), 23 x 17 x 19 cm, 8 pieces, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot #024”, from “Imperishable Gravity” series, mixed media (steel, plastic), 42 x 20 x 16 cm, 8 pieces, 2016
mixed media (metal, plastic),
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, mixed media (metal, plastic), 70 x 245 x 37 cm, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot”, from “Imperishable Gravity” series, 87 x 73 x 20 cm, mixed media (steel, plastic), edition of 3, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot”, From “ Imperishable Gravity” Series, Metal and Plastic, 56 x 21 cm, Edition of 25, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot”, from “Imperishable Gravity” series, mixed media (Plastic), 15 x 6 x 6 cm, edition of 50, 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot”, from “Imperishable Gravity” series, installation, mixed media (steel, plastic and textile), 2016
Sara Abbasian, “Weapons Depot”, from “Imperishable Gravity” series, mixed media (steel, plastic and textile), 47 x 65 x 14 cm, 2016