ما هرگز گذشته را برای تلافی به خاطر نخواهیم آورد

سارا عباسیان

آن ها می‌جنگند تا دنیا جای مناسبی برای زیستن شود. بقایای به جامانده از زندگانی که در جنگ به لاشه‌ایی بی‌شکل تبدیل شده‌اند، با کنایه‌ایی به یادمان می‌آورد که چگونه زمین را قربانگاه خود کرده‌ایم. زنجیره‌ی کشتاری که هم چنان ادامه دارد…‌

Sara Abbasian, untitled, from “We Will Never Recall Past for Compensation” series, Installation, mixed media, 17 Pieces , 2015
Sara Abbasian, untitled, from “We Will Never Recall Past for Compensation” series, Installation, mixed media, 17 Pieces , 2015
Sara Abbasian, untitled, from “We Will Never Recall Past for Compensation” series, Installation, mixed media, 17 Pieces , 2015
Sara Abbasian, from “We Will Never Recall Past for Compensation” series, Installation view, 2015
Sara Abbasian, from “We Will Never Recall Past for Compensation” series, Installation view, 2015
Sara Abbasian, from “We Will Never Recall Past for Compensation” series, Installation view, 2015