ونوس؛ آنجا که خورشید از غرب طلوع می‌کند و در شرق، غروب.

زهرا قیاسی

زهرا قیاسی که با مجید و سمیرا هم‌نسل است، برای تحمل واقعیت دشوار موجود، سرزمینی رویایی ساخته که معماری هپروتی جهانش سرشار از بازیگوشی فانتزی و سرخوشی اروتیسم است. آثار زهرا همواره خروجی حلقه باطل ذهن رویاباف‌اش میان واقع‌گرایی و خیال‌پردازی است؛ او در پی تعادلی است که غیرممکن به نظر می‌رسد. دوره­‌ی اخیر فعالیت او به رغم آثار گذشته‌اش که ارجاعی به دنیای بیرون و ادبیات و فلسفه دارند، این‌بار موکدا به درون خودش باز می‌گردد. سلف‌پرتره‌ی یک سرگردان که در سیاره‌ای شگفت درون ذهن‌اش زندگی می‌کند؛ کنج امنی برای زیستی آزاد و رها که بروز و ارضای امیال در آن امکان‌پذیر است. زهرا برای برتافتن واقعیت آشفته‌ی پیرامون جهانی خلق می‌کند که هر میلی در آن امکان شکفتن و میوه دادن دارد.

Zahra Ghyasi, “The Morning Resurrection”, from “Venus; Where the Sun Rises in the West and Sets in the East” series, oil on canvas, 150 x 100 cm, 2021
Zahra Ghyasi, “The Evening Confession”, from “Venus; Where the Sun Rises in the West and Sets in the East.” series, oil on canvas, 150 x 220 cm, 2021
VOLTA Basel 2021, installation view
VOLTA Basel 2021, installation view
VOLTA Basel 2021, installation view