ونوس؛ آنجا که خورشید از غرب طلوع می‌کند و در شرق، غروب.

زهرا قیاسی

زهرا قیاسی در مجموعه‌ی «ونوس؛ آنجا که خورشید از غرب طلوع می‌کند و در شرق، غروب.» به دنبال رویکرد همیشگی‌اش که ازهم‌گسیختگی‌های واقعیت را جست‌وجو می‌کند، این‌بار با پرتاب خود به سیاره‌ای فانتزی، این ماجراجویی را در خیال ادامه می‌دهد و به جای ارجاع‌های تاریخی-ادبیاتی قبلی این‌بار به ناخودآگاهش پناه برده است.

Zahra Ghyasi, “The Evening Confession”, from “Venus; Where the Sun Rises in the West and Sets in the East.” series, oil on canvas, 150 x 220 cm, 2021
Zahra Ghyasi, “Venus; Where the Sun Rises in the West and Sets in the East.” series, Factory 04, installation view, 2021