واژگون

ساسان ابری

ساسان ابری «واژگون» را در ادامه‌ی مجموعه‌ی «یکشنبه‌ها» با نگرشی دیگر آفریده است. گل‌های وارون‌بخت این مجموعه برخلاف «یکشنبه‌ها» سرزندگی و طراوت خود را باخته، از زندگی جمعی ‪جدا افتاده و به تنهایی بر بستر سیاه تصویر نشسته‌‌اند. این‌بار بافت‌ نرم و آبرنگ‌گونه جای خود را به بافتی خشن و تند‌و‌تیز داده است.

Sasan Abri, “4 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “11 P.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “3 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “6 P.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “5 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “8 P.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “9 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “8 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “7 P.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “9 P.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “10 P.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “1 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “Upside Down” series, Factory 03, installation view, 2020