بی‌ریشه

گوهر دشتی

مجموعه‌ی «بی‌ریشه» اثر گوهر دشتی درباره‌ی گیاهانی با رشد انبوه است که از دل خاک‌های ایران با ریشه و بن جدا شده و در فضای استودیویی به شکلی معلق عکاسی شده است. این ریشه‌های معلقِ جداافتاده از خاک، همچون مهاجرانی جداافتاده از وطن به دنبال بستری نو در دل طبیعتی که تعلقی به آن ندارند می‌گردند.

Gohar Dashti, untitled, from “Uprooted” series, archival inkjet print on epson velvet fine art 260 gsm paper, 40 x 30 cm, frame size: 55 x 45 cm, edition of 25 + 2 AP, 2019
Gohar Dashti, untitled, from “Uprooted” series, archival inkjet print on epson velvet fine art 260 gsm paper, 40 x 30 cm, frame size: 55 x 45 cm, edition of 25 + 2 AP, 2019
Gohar Dashti, untitled, from “Uprooted” series, archival inkjet print on epson velvet fine art 260 gsm paper, 40 x 30 cm, frame size: 55 x 45 cm, edition of 25 + 2 AP, 2019
Gohar Dashti, untitled, from “Uprooted” series, archival inkjet print on epson velvet fine art 260 gsm paper, 40 x 30 cm, frame size: 55 x 45 cm, edition of 25 + 2 AP, 2019
Gohar Dashti, untitled, from “Uprooted” series, archival inkjet print on epson velvet fine art 260 gsm paper, 40 x 30 cm, frame size: 55 x 45 cm, edition of 25 + 2 AP, 2019
Gohar Dashti, “Uprooted” series, Factory 03, installation view, 2020