تامنیل

خودآزاری هرگونه آسیب رساندن عمدی به خود و معمولاً در حالت فشار عصبی و استرس است که گاه نشانه‌های آن را در بدن می‌توان دید.
شست عضلانی‌ترین و کوتاه‌ترین انگشت دست است که مقابل انگشتان دیگر قرار می‌گیرد تا انجام خشن‌ترین و ظریف‌ترین فعالیت انگشتان را میسر سازد. به همین سبب بیشترین کاراکتر را در بین آن ها داراست.
بزرگ ترین کوچکی که می‌توان شخصیت فرد را در آن دید.
کوچکی که نشان از اصلی بزرگ دارد
کوچکی که قربانی خود آزاری می‌شود