درخت

آریا تابندهپور

در مسیر رفت و آمد روزانه‌ام، درخت‌هایی را می‌دیدم که به خاطر ساخت خانه‌ها و جاده‌ها از بین می‌رفتند. از آن‌ها عکس می‌گرفتم و در پشت کریستال شیشه قرارشان می‌دادم. بعدتر، با کمک دوستانم، جعبه‌ای برایش طراحی‌کردم که با حضور مخاطب به چرخش در می‌آمد و دیدن عکس را تغییر می‌داد.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tree” series, transferred photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, unique edition, 7 x 7 x 25 cm, 2015
Arya Tabandehpoor, from “Tree” series, installation view, 2015
Arya Tabandehpoor, from “Tree” series, installation view, 2015
Arya Tabandehpoor, from “Tree” series, installation view, 2015