این روایت تمام حقیقت نیست

لیلا اسکندری

در بازخوانی منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی، درگیر یک داستان فرعی رمانتیک یعنی عشق فرهاد به شیرین شدم و سعی کردم تا این داستان را طوری دیگر روایت کنم. کلیت داستان را به خرده‌داستان‌هایی تبدیل کردم و با کنار هم قرار دادن قطعات داستان و تصوراتم از شخصیت‌ها و ایجاد فضاسازی‌هایی شخصی، این افسانه را در ساختاری پازلی بازآفرینی کردم. نگاهم به تصویر را تغییر دادم و از ترکیب تصاویر واقع‌گرایانه با سطوح و خطوط ساده، یک بازی ذهنی بین روابط کاراکترها ساختم. اگر این قطعه‌ها به صورت مناسب کنار هم قرار بگیرند، تصویر خاص و مورد نظر نظامی گنجوی در منظومه‌ی خسرو و شیرین شکل می‌گیرد و اگر قطعات جابه‌جا شوند، خط داستان تغییر و هر شخصیت سرنوشتی متفاوتی پیدا می‌کند.

Leila Eskandari, “Shirin”, from “This Account Is not the Whole Truth” series, oil on canvas, 150 x 180 cm, 2022
Leila Eskandari, “The Castle”, from “This Account Is not the Whole Truth” series, oil on canvas, 150 x 180 cm, 2022
Leila Eskandari, “Khosrow Finds out About Farhad’s Affection for Shirin”, from “This Account Is not the Whole Truth” series, oil & acrylic on canvas, 150 x 168 cm, 2022
Leila Eskandari, “A Tribute to the Painter”, from “This Account Is not the Whole Truth” series, oil & acrylic on canvas, 127 x 168 cm, 2022
Leila Eskandari, “The Monument Valley”, from “This Account Is not the Whole Truth” series, oil & acrylic on canvas, 127 x 168 cm, 2022
Leila Eskandari, “The Spring”, from “This Account Is not the Whole Truth” series, oil & acrylic on canvas, 125 x 120 cm, 2022
Leila Eskandari, “This Account Is not the Whole Truth” series, installation view, 2022
Leila Eskandari, “This Account Is not the Whole Truth” series, installation view, 2022
Leila Eskandari, “This Account Is not the Whole Truth” series, installation view, 2022
Leila Eskandari, “This Account Is not the Whole Truth” series, installation view, 2022
Leila Eskandari, “This Account Is not the Whole Truth” series, installation view, 2022
Leila Eskandari, “This Account Is not the Whole Truth” series, installation view, 2022
Leila Eskandari, “This Account Is not the Whole Truth” series, installation view, 2022
Leila Eskandari, “This Account Is not the Whole Truth” series, installation view, 2022