جعبه افکار

امیرنصر کم‌گویان

امیرنصر کم‌گویان در مجموعه‌ی در دست انجام و تازه‌اش بدون تأکید بر قرار دادن عناصر در مکان و زمانی خاص، فرم‌های ارگانیک و غیرارگانیک را در عین تضاد با وحدت و یگانگی به تصویر در می‌آورد. او در تقارنی نامتقارن مرز بین عناصر را «ناتعریف» و وضعیتی چندبعدی خلق می‌کند که در فرم به مجسمه‌های دوبعدی از طراحی‌های مهندسی‌شده‌اش می‌ماند.

Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box”, series, silkscreen print, stencil and assemblage on aluminum plate, 124 x 240 cm, unique edition, 2021
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen print, stencil and assemblage on aluminum plate, 158 x 74 x 12 cm, unique edition, 2021
Amir-Nasr Kamgooyan, Factory 04, installation view, 2021