جعبه‌افکار

امیرنصر کم‌گویان

این تصاویر حاصل مشاهده، موشکافی و توصیف محیط زندگی و عناصر پیرامون است که در آن‌ها موجودات ارگانیک همپای غیرارگانیک‌ها در مسیری بی‌زمان و بی‌مکان از گذشته‌ی دور به آینده‌ای نامعلوم در حرکت‌اند. در میان هم‌زیستی این تضادها و فرم‌های خشک و نرم، وحدت و انسجام همواره وجود دارد. «جعبه‌افکار» وضعیتی چندبعدی میان خواب و بیداری، یاد و نسیان و بود و نبود است.

Amir-Nasr Kamgooyan , untitled, from “Think Box” series, acid engraving on aluminum, size: 153 x 94 cm, edition of 3 + AP, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, acid engraving on aluminum, size: 156.5 x 120 cm, edition of 3 + AP, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan ,untitled, from “Think Box” series, acid engraving on painted metal, size: 237 x 92 cm, unique edition, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, installation, plastic sheets and cardboard, overall size: 217 x 106 x 72 cm, unique edition, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, installation, plastic sheets and cardboard, overall size: 54 x 133 x 122 cm, unique edition, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, installation, plastic sheets and cardboard, overall size: 114 x 151 x 90 cm, unique edition, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, installation, plastic sheets and cardboard, overall size: 112 x 114 x 82 cm, unique edition, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on cardboard, 60 x 45 cm, edition of 3 + AP, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on cardboard, 60 x 45 cm, edition of 3 + AP, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on cardboard, 60 x 45 cm, edition of 3 + AP, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on cardboard, 60 x 45 cm, edition of 3 + AP, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on cardboard, 60 x 45 cm, edition of 3 + AP, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on cardboard, 60 x 45 cm, edition of 3 + AP, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, photogravure, 71 x 41 cm, edition of 7, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, photogravure, 35 x 50 cm, edition of 5, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on paper, 20 x 30 cm, edition of 7, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on paper, 30 x 20 cm, edition of 7, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Think Box” series, silkscreen on paper, 20 x 30 cm, edition of 7, 2019
Amir-Nasr Kamgooyan, “Prints and Folders No.1”, from “Think Box” series, aluminum folder containing 7 silkscreen prints, 23 x 34 cm, edition of 7 + AP, 2019
“Think Box” series, installation view
“Think Box” series, installation view
“Think Box” series, installation view
“Think Box” series, installation view
“Think Box” series, installation view