عَن و مُرق

سید محمد مساوات

سیدمحمد مساوات در «عَن و مُرق» با رویکرد هجوآمیز همیشگی خود مفاهیم زبانی و تصویری ملموس را جوری به بازی می‌گیرد که معنا به بازشکل‌گیری در ذهن مخاطب وادار شود. او با ضرب‌قلم‌های آشنای خود کلمات را از حاشیه‌ی امن‌شان بیرون می‌کشد و نقشی جدید به آن‌ها می‌دهد.

Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “The Shit and Nightingale” series, oil on paper, 70 x 50 cm, frame size: 73 x 53 cm, 2021
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “The Shit and Nightingale” series, oil on paper, 70 x 50 cm, frame size: 73 x 53 cm, 2021
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “The Shit and Nightingale” series, oil on paper, 70 x 50 cm, frame size: 73 x 53 cm, 2021
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “The Shit and Nightingale” series, oil on paper, 70 x 50 cm, frame size: 73 x 53 cm, 2021
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “The Shit and Nightingale” series, oil on paper, 70 x 50 cm, frame size: 73 x 53 cm, 2021
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “The Shit and Nightingale” series, oil on paper, 70 x 50 cm, frame size: 73 x 53 cm, 2021
Seyed Mohamad Mosavat, “The Shit and Nightingale” series, Factory 04, installation view, 2021