اسب کرایه‌ای

سوگل احدی

عقب‌عقب می‌روم و به آخرین تصویر کودکی‌ام نگاه می‌کنم: سوار بر اسبی کرایه‌ای، رها به تاخت و سرخوش از بی‌خبری.

Sogol Ahadi, “Ride 01”, from “The Rental Horse” series, mixed media on canvas (acrylic, oil & found paper), 120 x 100 cm, 2021
Sogol Ahadi, “Ride 02”, from “The Rental Horse” series, mixed media on canvas (acrylic, oil & found paper), 140 x 100 cm, 2021
Sogol Ahadi, “Ride 03”, from “The Rental Horse” series, mixed media on canvas (acrylic, oil & found paper), 120 x 100 cm, 2022
Sogol Ahadi, “Ride 04”, from “The Rental Horse” series, mixed media on canvas (acrylic, oil & found paper), 120 x 100 cm, 2022
Sogol Ahadi, “Ride 05”, from “The Rental Horse” series, mixed media on canvas (acrylic, oil & found paper), 120 x 100 cm, 2022
Sogol Ahadi, “Ride 06”, from “The Rental Horse” series, mixed media on canvas (acrylic, oil & found paper), 120 x 100 cm, 2022
Sogol Ahadi, “Gallop 02”, from “The Rental Horse” series, collage (punched book leaves), 72 x 83 cm, frame size: 100 x 86 cm, 2021
Sogol Ahadi, “Gallop 03”, from “The Rental Horse” series, collage (punched book leaves), 103 x 85 cm, frame size: 130 x 100 cm, 2021
Sogol Ahadi, “Gallop 04”, from “The Rental Horse” series, collage (punched book leaves), 90 x 120 cm, frame size: 115 x 125 cm, 2021
Sogol Ahadi, “Gallop 05”, from “The Rental Horse” series, collage (punched book leaves), 81 x 115 cm, frame size: 100 x 130 cm, 2021
Sogol Ahadi, “The Rental Horse” series, installation view, 2022
Sogol Ahadi, “The Rental Horse” series, installation view, 2022
Sogol Ahadi, “The Rental Horse” series, installation view, 2022
Sogol Ahadi, “The Rental Horse” series, installation view, 2022
Sogol Ahadi, “The Rental Horse” series, installation view, 2022
Sogol Ahadi, “The Rental Horse” series, installation view, 2022
Sogol Ahadi, “The Rental Horse” series, installation view, 2022
Sogol Ahadi, “The Rental Horse” series, installation view, 2022