احتمال تجربه‌پذیری زندگی حقیقی

مجید بیگلری

هیچ تجربه‌ی اصیلی وجود ندارد و همه چیز به محاق رفته است. مجید بیگلری در نمایش «احتمال تجربه‌پذیری زندگی حقیقی»، بی‌پروا به مفهوم تجربه، آن را همچون ویرانه‌ای می‌خواند که به درستی قابل روایت نیست و ریخت تخیل و احتمال درآمده است. «احتمال تجربه‌پذیری زندگی حقیقی» در چند شکلِ پیوسته ساخته و پرداخته شده که همه بر پایه‌ی دریافت‌های شخصی هنرمند از دنیای بیرونی، حوادث و واقعیت‌ها با چاشنی خیال صورت گرفته است: سه جعبه و دو استند با شبه‌پرچم‌های آویخته؛ ده سازه که در آن‌ها احتمال آبادی یا ویرانی چند آشیانه از اصابت شی‌ای خارجی بررسی شده؛ سه سازه به نام‌های «خون»، «خاکستر» و «درخت» که بر هریک کتاب‌هایی مدفون در خروارِ پارافین مستقر شده؛ و ضبط و مستندسازی چند مدرک که مهروموم‌شده با پارافین بر دیوار نصب شده‌اند.
«احتمال تجربه‌پذیری زندگی حقیقی» حلقه‌ای جدید در زنجیره‌ی فکری و مسیر هنری بیگلری است و در ادامه‌ی مجموعه‌ی «سوگواری» با چشم‌افزاری بسیط شکل گرفته. برخلاف مجموعه‌های قدیم‌ که خمیرمایه‌ی هر تکه‌اثر با نگاه انتزاعی به واقعیت‌های ازسرگذشته، رویدادهای شخصی و جمعی و لحظه‌های خبرساز ساخته می‌شد، حالا هر تکه‌اثر بر اساس تخیل، احتمال و نقش اقبال در شکل‌گیری رویدادهای گذشته و آینده بنا شده است. در این مجموعه، روایت‌هایی که گفته و تصویرهایی که دیده نشده حالا به عنوان واقعیت‌هایی روشن مجسم شده‌اند. در این شیوه‌ی تجسم، نقش مواد و مصالح به‌کارگرفته‌شده نمادپردازانه (پرچم)، سوگوارانه‌ (پارافین) و هجوآمیز (کتاب) است و شکل سنتی آرشیو کردن اسناد و مدارک تاریخی مبتذل شمرده شده، چون روایتگر حقیقی غایب است.
آثار مجید بیگلری عمدتا چندتکه و از گوشه و کنار خاطره‌ها و یادِ اتفاقات شخصی و جمعی ریشه گرفته و در قامت یادواره‌ها به جا مانده‌ است. مفهوم روایتگری و موقعیت روایتگر در مجموعه‌های پیشین بیگلری مثل «سوگواری»، «شهادت»، «نظر به درد دیگران» و «تجربه‌ی به‌هم ریختگی» منفعلانه و دستِ دو تلقی می‌شود، اما «احتمال تجربه‌پذیری زندگی حقیقی» کنش‌گرایانه روایت شده است.

Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.1”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.2”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.3”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.4”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.5”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.6”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 76 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.7”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.8”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.9”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Destruction by an External Object – Possibility No.10”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, 41 x 21 x 86 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Tree”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, glass, book, glue, paraffin, 40 x 40 x 127 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Ash”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, glass, book, glue, paraffin, 40 x 40 x 127 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Blood”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, glass, book, glue, paraffin, 40 x 40 x 127 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Black Flag – Wall, No.1”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, tarpaulin, paint, 80 x 40 x 180 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Black Flag – Wall, No.2”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, tarpaulin, paint, 80 x 40 x 180 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Memorial No.76 – Newspaper”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, newspaper, glue, paint, glass, 60 x 40 x 20 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Memorial No.76 – Letter”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, newspaper, glue, paint, glass, 60 x 40 x 20 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Memorial No. 50 – Block No.1”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, glass, book, glue, paraffin, 40 x 25 x 25 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Memorial No. 50 – Block No.2”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, glass, book, glue, paraffin, 40 x 25 x 25 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Memorial No. 50 – Block No.3”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, glass, book, glue, paraffin, 40 x 25 x 25 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Red Flag – Serous Fluid No.1”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, paper, tarpaulin, glue, glass, watercolor, paint, 120 x 80 x 20 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Red Flag – Serous Fluid No.2”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, paper, tarpaulin, glue, glass, watercolor, paint, 120 x 80 x 20 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Red Flag – Serous Fluid No.3”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, paper, tarpaulin, glue, glass, watercolor, paint, 120 x 80 x 20 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Memorial No.41 – Fear”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, book, glass, glue, paraffin, 80 x 50 x 40 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Memorial No.41 – Smoke”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, book, glass, glue, paraffin, 80 x 50 x 40 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “Memorial No.83 – The West Bank”, from “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, rusted steel, tarpaulin, polyester fibers, paint, each: 85 x 120 x 90 cm, unique edition, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020
Majid Biglari, “The Possibility of Real Life’s Openness to Experience” series, installation view, 2020