تجربه‌ی به‌هم‌ریختگی

مجید بیگلری

باقی‌مانده‌ها، تکه‌های جان به در برده از فاجعه‌اند. نشانه‌هایی خام، پراکنده و نامنسجم از همه‌ی چیزهایی که دیگر وجود ندارند. نشانه‌هایی که دیگر نشانی از خود هم ندارند. هم‌چون کلمه‌هایی از هم‌گسیخته که از معنا تهی گشته‌اند و روایتی را بازگو نمی‌کنند. ویرانه‌ها، تجربه‌ی فروکاسته شده‌ی انسان‌اند. این تکه پاره‌ها اشیایی هستند که به واسطه‌ی تکرار زیبا شده‌اند و با گذر زمان سندی برای بخشی تحریف شده از تاریخ خواهند‌بود. شاهد واقعی، آن قطعه‌ای است که گویی هرگز وجود نداشته است. آن‌کس که نیست، واقعیتی که هیچ‌گاه تصویر نشد و حقیقتی که هرگز بیان نخواهد شد.

Majid Biglari, “July 20, 2017”, from “The Experience of Dishevelment“ series, mixed media (plywood, steel, fiberglass and paint), larger piece: 180 x 180 x 190 cm , smaller piece: 140 x 140 x 230 cm , unique edition, 2018
Majid Biglari, “13 Aban, 1358”, from “The Experience of Dishevelment” series, one hundred and three-piece installation, (paper, cardboard, etc.), frame size: 25 x 18 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, “Factory 01” a group exhibition, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, “Factory 01” a group exhibition, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, “Factory 01” a group exhibition, installation view, 2018