تمایل

آریا تابندهپور

در آثار آریا تابندهپور همواره بحث درباره‌ی مولفه‌ی پردازش یا فرایند جریان دارد. عکس هزار تکه‌ی «تمایل» در فرایندی زمانبر ساخته شده و محصول آراسته و قاب‌شده‌ی ۳۰۷۸ تکه از یک عکس است که به جای فیلتر سیگار مصرف شده‌اند. ردّ جامانده‌ی نفس بر این تکه‌های سوخته‌ی عکس به لذتی آنی اشاره دارد که هر مصرف‌کننده‌ی این سیگارها در آن چند دقیقه تجربه کرده است.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Tendency” series, 3078 pieces of luster photographic paper, C-type print cut and shaped into used cigarette filter, trace amounts of ash, 150.5 x 196 cm, unique edition, 2020
Arya Tabandehpoor, “Tendency” series, Factory 03, installation view, 2020