اشک در شهر

مجتبی امینی

مجتبی امینی در مجموعه‌ی «اشک در شهر» با لحنی کنایه‌آمیز و اعتراضی، چندین عکس اینترنتی از معترضان ماسک‌زده را از بستر اصلی‌شان یعنی شهر جدا کرده و بر کاغذ سنباده و بسته‌های پستی بلااستفاده نشانده است. شهرها می‌توانند بطن بیش‌تر اعتراضات مدنی و قبرستانِ شورش‌های مردمی‌ شوند. «اشک در شهر» بازسازی وضعیت اعتراض‌های شهری در غیاب شهر است.

Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 65 x 31.5 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 50 x 36.5 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 38 x 32 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 43 x 36 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 45.5 x 38.5 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 44 x 66 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 55.5 x 48 cm, 2020
Mojtaba Amini, “Tear in Town” series, Factory 03, installation view, 2020