افسانه‌ها

فریدون آو

“افسانه‌ها”
هزاران سال پس از «بیگ بنگ»، میلیاردها داستان و روایت پدید آمد تا این تصادف را توجیه ‌و ظاهر آن را از نظر پنهان کند: این تنها یکی از آن افسانه‌هاست

Fereydoun Ave, Tales, Installation View, 2017
Fereydoun Ave, Tales, Installation View, 2017
Fereydoun Ave, Tales, Installation View (Detail), 2017
Fereydoun Ave, Tales, Installation View (Detail, 2017
Fereydoun Ave, Tales, Installation View, 2017
Fereydoun Ave, Tales, Installation View (Detail), 2017
Fereydoun Ave, Tales, Installation View (Detail) , 2017
Fereydoun Ave, Tales, Installation View (Detail), 2017