سخنان سوگند‌خورده

مهسا الف

سوگند یا سئوکند در اصل به معنای گوگرد بوده‌است. در دوران گذشته یکی از روش‌های نهایی اثبات اتهام یا برائت متهمان، خوراندن آب گوگرد به آنان بوده‌است. چنانچه متهم بعد از خوردن گوگرد یا همان سوگند زنده می‌ماند، حکم به برائت وی می‌دادند. اصطلاح سوگند خوردن که تأکید شخص بر صحت گفته‌هایش است، در اصل از همین آیین گرفته شده‌است.

دکتر مهری باقری. «بخش گونه‌های تحول معنایی». در مقدمات زبان‌شناسی. چاپ سیزدهم. انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۶۷.

Mahsa Aleph, “The Aleph Archive”, from “The Writer is the Reader” series, installation view, 2018
Mahsa Aleph, «صفحه ی ۱۶۴», from ”The Sworn Words” Series, metal clip, glass, book paper, sulfur dioxide, sulfur ash, paper swarf, 21 x29 cm, 2018
Mahsa Aleph, «صفحه ی ۱۹۲», from ”The Sworn words” series, metal clip, glass, book paper, sulfur dioxide, sulfur ash, paper swarf, 21 x 29 cm, 2018
Mahsa Aleph, “The Aleph Archive”, from “The Sworn Words” series, installation view, 2018
Mahsa Aleph, “The Aleph Archive”, from “The Sworn Words” series, installation view, 2018
Mahsa Aleph, «صفحه ی ۱۱۶», from ”The Sworn Words” Series, metal clip, glass, book paper, sulfur dioxide, sulfur ash, paper swarf, 21 x29 cm, 2018