پروژه‌های محسن> بام

سید آرش حسینی (م. ۱۳۷۱، دبی، امارات متحد) دیپلم طراحی گرافیک خود را از هنرستان شهید خراجی شیراز، کارشناسی طراحی گرافیک خود را از دانشگاه هنر سمنان و کارشناسی ارشد طراحی گرافیک خود را از دانشگاه سوره‌ی تهران دریافت کرده است. آرش پیش از این عمدتا در حوزه‌ی طراحی گرافیک و ارتباطات تصویری فعالیت نموده است. او به ارزش‌ها و هنجار‌هایی که شکل‌دهنده‌ی الگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی می‌باشند به دیده‌ی تردید می‌نگرد و آن‌ها را مورد پرسش و بازبینی قرار می‌دهد. او در شیراز بزرگ شده است و در حال حاضر در تهران زندگی و کار می‌کند
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ابرگونگی
ابتدا و انتها همواره گریبان‌گیرِ یکدیگر‌ هستند. اَبَر‌گونگی در دَم نمایان است و در باز‌دَم پنهان. در لحظه‌ی ریزش فرصت پس رفتن نیست که می‌بایست پیش از آن ستون بر حَق استوار نمود.

Arash Hosseini, “Super/ Barren”, installation at Bam, 2018
Arash Hosseini, “Super/ Barren”, installation at Bam, 2018
Arash Hosseini, “Super/ Barren”(detail), installation at Bam, 2018
Arash Hosseini, “Super/ Barren”(detail), installation at Bam, 2018