یکشنبه‌ها

ساسان ابری

«یکشنبه‌ها» بازتولید عکاسانه‌ی رویایی شورانگیز، شاعرانه اما میرا از استعاره‌ی حیات و مرگ است. «یکشنبه‌ها» زمان و مکان را برای تجسد خاطره و محافظتش از زوال به نشانه‌ها و کدهای صوری‌ بدل کرده و جاودانگی را به شیوه‌ای عکاسانه رقم زده‌است. این مجموعه حاصل تجربه‌ و خاطره‌ای شخصی‌ست که در چرخه‌ی واقعیت به رویا و بالعکس در ‌دوری ابدی جریان دارد.

Sasan Abri, “Sunday 980229”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980319”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 971102”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980222”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980118”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980305”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 970827”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 971002”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 970820”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 970904”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 970911”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 970925”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 971016”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 971226”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980201”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980215”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm & 100 x 137 cm, two unique editions, 2019