یکشنبه‌ها

ساسان ابری

«یکشنبه‌ها» بازتولید عکاسانه‌ی رویایی شورانگیز، شاعرانه اما میرا از استعاره‌ی حیات و مرگ است. «یکشنبه‌ها» زمان و مکان را برای تجسد خاطره و محافظتش از زوال به نشانه‌ها و کدهای صوری‌ بدل کرده و جاودانگی را به شیوه‌ای عکاسانه رقم زده است. این مجموعه حاصل تجربه‌ و خاطره‌ای شخصی‌ست که در چرخه‌ی واقعیت به رویا و بالعکس در ‌دوری ابدی جریان دارد.

Sasan Abri, “Sunday 980312”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 100 x 137 cm, 2019
Sasan Abri, “Sunday 971226”, from “Sundays” series, image transferred on paper,100 x 137 cm, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980707”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980631”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980617”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980603”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980520”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980506”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm, 2019
Sasan Abri, “Sunday 980430”, from “Sundays” series, image transferred on paper, 70 x 97 cm, 2019
“Sundays” series, installation view
“Sundays” series, installation view
“Sundays” series, installation view
“Sundays” series, installation view