طبیعت بی‌جان:‌کنش/ شفافیت

سورنا زمانی

طبیعت‌های بی‌جان آثار من زندگی شهری را تداعی می‌کنند؛ روابط و وقایعی که زمینه‌ساز اتفاقات و رویدادها می‌شوند. مواجهه با این رویدادها، نقطه آغاز شکل‌گیری چیدمان‌هایی‌ست که در مرحله‌ی بعدی، دستاویزی برای جست‌وجوهای نقاشانه‌ام می‌شوند. این نوع برخورد، ریشه در بازی‌های دوران کودکی‌ام دارد. از طبیعت اطراف و ویژگی‌های آن در راستای تغییر این چیدمان‌ها استفاده می‌کنم. در این مجموعه سعی بر آن داشته‌ام که بر پایه‌ی دستاوردهای هنر و با استفاده از روش ساخت، تخریب و ادغام عناصر و نیز استانداردهای شخصی‌ام، تصاویری ایجاد کنم که در هاله‌ای از ابهام فرورفته‌اند.

Sourena Zamani, “That’s How It’s Done”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2017
Sourena Zamani, “Say Goodbye To Useless”, Ffom “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2016
Sourena Zamani, “God Complex”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 150 x 130 cm, 2016
Sourena Zamani, “Sweet Revenge”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 150 x 130 cm, 2017
Sourena Zamani, “Fell On Black Days”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 140 x 140 cm, 2016
Sourena Zamani, “The Great Destroyer”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 140 x 110 cm, 2016
Sourena Zamani, “Ghost Town”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 100 x 70 cm, 2016
Sourena Zamani, “Hunted”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 30 x 30 cm, 2017
Sourena Zamani, “He Wants Revenge”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 40 x 30 cm, 2016
Sourena Zamani, “He Wants Revenge ll”, From “Still life: Act / Transparency” series, Oil on Canvas, 40 x 30 cm, 2016
Sourena Zamani, ‘The Bear March”, from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, 13 x 18 cm, 2017
Sourena Zamani, “Honey Comb” , from “Still life: Act / Transparency” series, oil on canvas, each 20 x 25 cm, 2016
Sourena Zamani, “Still Life” series, installation view, 2017
Sourena Zamani, “Still Life” series, installation view, 2017
Sourena Zamani, “Still Life” series, installation view, 2017