اندوه / تماس

سید محمد مساوات

اِسْتِیْتْمِنْتْ

طراحی ضد تفسیر است، مربع از مربع بودنش راضی‌ست، کافی‌ست/ این اشتباه بزرگی‌ست؛ پیدا کردن خاصیت برای اشکال.-چیزها در طراحی در صادقانه‌ترین ابعاد خود حرف می‌زنند.

– مربع، مربع است و فقط یک وجه دارد و آن مربع بودنش است و کسی که یک وجه مربع را چهار وجه فرض می‌کند، پاک دیوانه شده است.

طراحی هم همین است. بشقاب، قاشق، میز، تلفن، آدم و این چیزها برای طراح هیچ فرقی با هم ندارند، تنها این مهم است که من طراحی می‌کنم و قلم صفحه‌ای سفید را بی‌حوصله!

بقیه‌ی چیز‌ها، تفسیرها، تحلیل­‌ها، برای سلاخی کردن هنرمند یا اثرش است- طراحی ضد تفسیر است، همان‌قدر بی‌خاصیت، اگر خاصیت، تاویل است.

والسلام

سید محمد مساوات

۱۳۹۸-۲۰۲۰

Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 44 x 38 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
Seyed Mohamad Mosavat, untitled, from “Sorrow / Contact” series, acrylic on paper, frame size: 60 x 72 cm, 2019
“Sorrow / Contact” series, installation view
“Sorrow / Contact” series, installation view
“Sorrow / Contact” series, installation view
“Sorrow / Contact” series, installation view