دوده، مه، خاک

مجید بیگلری

مجید بیگلری که همواره در فعالیتش رمزگان تصویری را از مخاطب پنهان کرده تا راه رسیدن به معنا پرفرازونشیب باشد، در «دوده، مه، خاک» هم رویکردی شبیه به مجموعه‌های قبل دارد. گویی با مهر و موم کردن اسناد قدیمی مهاجرت یک خانواده بر روی قوطی‌حلبی‌ها و نقشه‌های خیالی یک مأمن رویایی در غربت، دست به پرسش‌های تازه‌ای از مخاطب می‌زند.

Majid Biglari, “White Flag/Fireworks”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media on reused iron sheet (motor oil can, roofing), memento, photograph, paper, acrylic, paint, watercolor, glue, paraffin, etc., 185 x 95 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “After Dining Room. Stillness”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, (rusted iron, color, color ink, paraffin, etc.), 60 x 40 x 25 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Frame Spot on the Wall”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 64x 64 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Apricot Tree beside the Wall”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 64 x 64 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Iran”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs, newspapers), paint, watercolor, ink, glue, etc., 64 x 48 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Ray of Light from the Street Lamp”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 64 x 44 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Rain in the Middle of an Autumn Day”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 44 x 64 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “First Anniversary”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 44 x 44 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Flowers by the River”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 45 x 44 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Soot, Fog, Soil” series, “Factory 04” a group exhibition, installation view, 2021