دوده، مه، خاک

مجید بیگلری

در کار مجید بیگلری پنهان کردن رمزگان تصویری و تزریق تدریجی پرسش‌های بنیادی به ذهن مخاطب به محو شدن مرز حقیقت و واقعیت ختم می‌شود. مخاطب در روند پرسشگری در «دوده، مه، خاک» با هنرمند همراه می‌‌شود، آیا با مهاجرت می‌توان نسبتی واقعی میان خود و سرزمین رویایی در ذهن یافت یا آیا می‌توان با ترک جغرافیا ردپای چرکین آن را از روح پاک کرد؟ او هم مانند نسلش که از تکه‌پاره‌های وقایع برای خودشان خاطره جمع می‌کنند با تکه‌‌چسبانی و اسمبلاژ متریال بازیافته‌اش، جنگ، تکنولوژی و سرنوشت منحوسی که نفت برای خاورمیانه رقم زده‌است را بازبینی می‌کند.

Majid Biglari, “Partly Cloudy Sky”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed mediatinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 27 × 62 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Poppy Field”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed mediatinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 29 × 62 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Shadow”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed mediatinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 30 × 62 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Dance Class”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed mediatinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 27× 62 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Water Lily”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed mediatinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 30 × 62 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “To Jump”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed mediatinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 31 × 62 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Imaginary Friend”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media
tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 42 × 40 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Footprint”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed mediatinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 48 × 31 cm, unique edition, 2021
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view